Haluatko jäseneksi?

Löydät PJM ry sähköisen jäsenhakemuslomakkeen täältä. Hakiessasi jäsenyyttä sitoudut samalla PJM ry sääntöihin.

Liittymismaksu uusilta jäseniltä on 20 € ja vuosijäsenmaksu 35 €. Juniorijäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua. Kannattajajäsenen vuosijäsenmaksu on 35 €.

Seuralla on käytössään Tampereen Kaupungilta vuokrattu maa-alue, johon olemme rakentaneet jousiammuntaradan (maasto/3D). Radan käyttömaksu on 15 Eur/vuodessa jäseniltä, kilpailut ja ohjattu toiminta radalla on jäsenille jäsenmaksuun kuuluvaa toimintaa.

Seuran hallitus käsittelee hakemuksen aina seuraavassa hallituksen kokouksessa ja sinuun otetaan yhteyttä sähköpostitse. Hallituksen kokoukset ovat kuukausittain.


Tietosuojaseloste


Rekisterin pitäjä

 • Pirkanmaan Jousimetsästäjät ry ("Yhdistys")
 • Y-tunnus: 3045593-8
 • Osoite: Linnunlaulunkuja 10 A 1, 36110 Ruutana
 • Yhteystiedot tietosuoja-asioissa: sihteeri.pjmry@gmail.com

Rekisterin nimi

Pirkanmaan Jousimetsästäjät ry:n jäsenrekisteri. Rekisterissä ylläpidetään Yhdistyksen jäsenten ("Rekisteröity") tiedot. Seloste on laadittu 23.5.2018 ja päivitetty 2.5.2024.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Jäsenluettelon ylläpitäminen
 • Tapahtumien järjestäminen
 • Jäsenmaksujen käsittely
 • Mahdolliset jäsenyyteen ja merkkipäiviin liittyvät muistamiset
 • Yhteydenpito ja viestintä
 • Yhdistyksen toiminnan yleinen kehitystyö

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

 • Lakisääteinen velvoite: Yhdistys käsittelee Rekisteröidyn henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, kun Yhdistys laatii jäsenistä yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon.
 • Oikeutettu etu: Yhdistyksen oikeus käsitellä Rekisteröidyn henkilötietoja perustuu osin jäsenyyden synnyttämään oikeutettuun etuun.
 • Sopimus: Yhdistys käsittelee henkilötietoja myös sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi esimerkiksi silloin, kun Rekisteröity ilmoittautuu kilpailuun ja tekee Yhdistyksen kanssa sopimuksen hyväksymällä kilpailun ehdot.
 • Suostumus: Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella siinä määrin kuin lainsäädäntö sitä edellyttää, esimerkiksi jos Rekisteröidyn kuva tai muita tietoja lisätään Yhdistyksen verkkosivuille.

Rekisterin tietosisältö

Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa ja Yhdistyksen toimintaa varten Rekisteröidystä kerätään rekisteriin seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Kotipaikkakunta
 • Postiosoite
 • Kotimaa
 • Puhelin- ja / tai matkapuhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika
 • Jäsennumero
 • Metsästäjäkortin numero
 • Jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä
 • Rekisteröidyn erityistehtävät ja roolit yhdistyksessä
 • Rekisteröidyn maksuihin liittyvät tiedot
 • Muut yhdistyksen toiminnan kehittämisen kannalta tarvittavat tiedot (eritelty tarkemmin jäsenhakemuksessa)

Henkilötietojen vastaanottaja

Henkilötietoja vastaanottaa hakemuksen yhteydessa FloMember jäsenrekisteri joka lähettää tiedonannon hakemuksesta Yhdistyksen sihteerille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai Yhdistyksen lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Yhdistys säilyttää Rekisteröityjen henkilötietoja niin kauan kuin jäsenyys jatkuu. Entisten jäsenien henkilötietoja säilytetään 365 päivän ajan jäsenyyden päättymisestä. Tämänkin jälkeen Yhdistys säilyttää kirjanpitolain osoittaman kirjanpitovelvollisuuden täyttämiseksi tarpeellisia henkilötietoja 6 vuoden ajan tilikauden päättymisestä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhdistys kerää henkilötietoja ensisijaisesti Rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpidetään FloMember nettijäsenrekisterissä joka käsittelee henkilötietoja omassa tietosuojaselosteessaan kuvaamallaan tavalla.

Mahdollisten kilpailijavakuutusten hankinnan tapahtuessa seuran puolesta seura luovuttaa tarpeelliset tiedot Suomen Maastojousiammuntaliitolle (FFAA) joka säilyttää tiedot omien käsittelyohjeistuksiensa mukaisesti. Vakuutusyhtiönä toimii OP Pohjola.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA- alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Tietojärjestelmissä säilytettävä aineisto: Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muuten teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan niillä Yhdistyksen edustajilla joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy Yhdistyksen käsittelemiin henkilötietoihin.

Rekiströidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistykseltä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pääsyyn häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.
 • Kun Rekisteröity käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, Yhdistys toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos Rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, Yhdistys voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.
 • Rekisteröity voi myös itse milloin tahansa tarkastaa omat henkilötietonsa FloMember nettijäsenrekisteristä omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan.

Oikeus vaatia tietojen oikaisemista

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Yhdistystä oikaisemaan Rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä tai hän voi korjata tiedot itse. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla Yhdistykselle lisäselvitystä postitse tai sähköpostitse.

Tietojen oikaiseminen itse

 • Rekisteröity voi myös itse milloin tahansa oikaista omat henkilötietonsa Suomen Metsästäjäliiton nettijäsenrekisteristä omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan.

Oikeus tietojen poistamiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistys poistamaan Rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, voimassa olevan lain edellyttämällä tavalla ja ehdoilla.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Yhdistys rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, voimassa olevan lain edellyttämällä tavalla ja ehdoilla.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä, voimassa olevan lain edellyttämällä tavalla ja ehdoilla.

Oikeus peruuttaa suostumus

 • Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen, on Rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa, voimassa olevan lain mukaisesti ja ehdoilla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle voimassa olevan lain mukaisesti, jos Rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu Rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi käyttää edellä kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen sihteeri.pjmry@gmail.com tai postitse Yhdistyksen osoitteeseen.

Pyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti Yhdistyksen puheenjohtajalle tai Yhdistyksen sihteerille.