Jousimetsästys ja lainsäädäntö Suomessa

516 / 2017 Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta:

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan metsästysasetuksen (666/1993) 44 ja 45 §, sellaisina kuin ne ovat, 44 § asetuksessa 170/2011 ja 45 §, asetuksessa 270/2013, muutetaan 9, 11 ja 20 § ja 22 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 9 ja 11 § asetuksessa 170/2011, 20 § osaksi asetuksessa 224/2001 ja 22 §:n 2momentti asetuksessa 270/2013, sekä lisätään asetukseen uusi 5a § sekä 16a §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 759/2016, uusi 4 momentti seuraavasti:

Valtioneuvoston asetuksen 20 § / Jousiasetta koskevat yleiset vaatimukset:

Jousiasetta saa käyttää vain villikanin, metsäjäniksen, rusakon, oravan,euroopanmajavan, kanadanmajavan, piisamin, rämemajavan, tarhatun naalin, ketun, supikoiran, pesukarhun, mäyrän, kärpän, hillerin, näädän, minkin, metsäkauriin, kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran, metsäpeuran, muflonin ja villisian sekä riistaeläimiin kuuluvien lintujen samoin kuin rauhoittamattomien eläinten ampumiseen.

Riistaeläimen ampumiseen saa käyttää vain sellaista jousiasetta, jonka jännittämiseen tarvittava voima on vähintään 180 newtonia (180 N).

Eläimen ampumiseen käytettävän nuolen kärjen on oltava sellainen, että asianmukainen osuma on
heti tappava. Jos jousiasetta käytetään euroopanmajavan, kanadanmajavan, metsäkauriin, kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran, metsäpeuran, muflonin tai villisian ampumiseen, nuolessa on käytettävä leikkaavaa kärkeä, jonka halkaisija on vähintään 22 millimetriä.

Jos jousiasetta käytetään euroopanmajavan tai kanadanmajavan ampumiseen, nuoli on lisäksi kytkettävä siimalla jouseen.

Metsäkaurista, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, muflonia tai villisikaa jousella metsästettäessä ampujana saa toimia ainoastaan se, joka on
suorittanut metsästyslain 21§:ssä tarkoitetun ampumakokeen. Asetuksen 20 §:n 4 momentissa säädetty velvollisuus suorittaa jousimetsästystä koskeva ampumakoe metsäkauriin metsästyksessä tulee kuitenkin voimaan vasta 1. päivänä tammikuuta 2018.

Tämä asetus tulee voimaan 7. päivänä elokuuta 2017. Asetuksen 20 §:n 4 momentissa säädetty
velvollisuus suorittaa jousimetsästystä koskeva ampumakoe metsäkauriin metsästyksessä tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2018.

Metsädtyslain 35 § (10.7.2017/504): Metsästysaseen ja metsästysjousen kuljettaminen


Metsästysasetta tai metsästysjousta ei saa ilman luvallista tarkoitusta tai metsästysoikeuden haltijan suostumusta kuljettaa muutoin kuin lataamattomana suojuksessa sellaisella alueella, jolla henkilöllä ei ole metsästysoikeutta tai metsästyslupaa. Tämä ei kuitenkaan koske metsästysalueeseen rajoittuvaa yleistä tietä.

Metsästysaseen tai metsästysjousen on ilma-aluksessa, maalla kulkevassa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa sekä aluksessa ja veneessä moottorin käydessä oltava lataamaton ja sijoitettuna suojukseen tai suojattuun tilaan. Tämä ei kuitenkaan koske aseen kuljettamista merialueella 32 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.
Metsästysaseen tai metsästysjousen kuljettaminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa on kielletty. Asetta saa kuitenkin kuljettaa maastossa virantoimituksessa oleva henkilö, jolle aseen mukanaolo virantoimituksen laadusta johtuen on tarpeen sekä suoritettaessa poliisin pyynnöstä virka- tai virka-aputehtävää.

Edellä 3 momentissa säädetyn kiellon estämättä lataamatonta metsästysasetta tai metsästysjousta saa kuitenkin kuljettaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla suojuksessa, suojatussa tilassa tai tilassa,
mistä se ei ole välittömästi käytettävissä metsästykseen:

1) jääpeitteisellä vesialueella;

2) maastoliikennelain (1710/1995) 13 §:n mukaisella moottorikelkkailureitillä ja maastoon merkityllä kulku-uralla;

3) siirryttäessä maastossa vakiintunutta kulku-uraa pitkin tieyhteyttä vailla olevalle majoituspaikalle, majoitusrakennukselle tai kiinteistölle;

4) saalista noudettaessa, ja elävänä pyytävää loukkua tai jalkanarua koettaessa; sekä

5) kuljetettaessa ampujana toimivaa henkilöä metsästyksenjohtajan ennakkoon osoittamalle ampumapaikalle.

Lisäksi Suomen riistakeskuksen myöntämällä luvalla saa kuljettaa metsästysasetta tai metsästysjousta moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa suojuksessa, suojatussa tilassa tai tilassa, mistä se ei ole välittömästi käytettävissä metsästykseen, jos kuljetukseen on muu kuin 4 momentissa säädetty hyväksyttävä peruste. Suomen riistakeskus voi asettaa päätöksessään aluetta sekä metsästysasetta koskevia tarkempia lupaehtoja.

Suomen riistakeskus voi peruuttaa voimassaolevan 5 momentin mukaisen luvan, jos luvan saaja rikkoo tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä. Sama koskee olennaista lupaehtojen rikkomista. Peruutetun luvan saajalle ei myönnetä samana metsästysvuonna uutta vastaavaa lupaa ennen kuin aiemman luvan peruuttaminen on lainvoimaisesti ratkaistu tai peruuttaminen
kumotaan.


517 / 2017 Maa- ja Metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta:

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 21b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 504 / 2017:


1 § Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ampumakokeen sisällöstä ja suorittamistavasta, ampumakokeen hyväksymisen edellytyksistä sekä ampumakokeen suorittamispaikkaa ja ampumakokeessa käytettäviä ampuma-aseita ja patruunoita sekä jousia ja nuolia koskevista vaatimuksista.

2 § Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) metsäkauriskokeella metsäkauriin metsästystä varten rihlatulla luotiaseella suoritettavaa ampumakoetta;

2) hirvi- ja peurakokeella hirven, valkohäntäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusipeuran, japaninpeuran ja villisian metsästystä varten rihlatulla luotiaseella suoritettavaa
ampumakoetta;

3) karhukokeella karhun metsästystä varten rihlatulla luotiaseella suoritettavaa ampumakoetta;

4) jousikokeella kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran, metsäpeuran, metsäkauriin, villisian ja muflonin jousella tapahtuvaa metsästystä varten suoritettavaa
ampumakoetta.

3 § Ampumakokeen järjestäminen ja suorittamispaikka

Riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeen ja ilmoittaa kokeesta riistanhoitoyhdistyksen päättämällä tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen sen järjestämistä. Riistanhoitoyhdistykset voivat järjestää ampumakokeen yhteistyössä. Riistanhoitoyhdistyksen on asetettava kuhunkin ampumakoetilaisuuteen vähintään kaksi ampumakokeen vastaanottajaa. Rihlatulla luotiaseella suoritettava ampumakoe on järjestettävä Poliisihallituksen hyväksymällä ampumaradalla tai valtion viranomaisen hallinnassa olevalla ampumaradalla. Jousella suoritettava ampumakoe voidaan järjestää tarkoitukseen sopivassa paikassa.


4 § Maalikuvio

Edellä 2 §:n mukaisissa ampumakokeissa ammutaan paikallaan olevaan maalikuvioon. Metsäkauriskokeessa ja hirvi- ja peurakokeessa käytetään maalikuviona tämän asetuksen liitteen 1
mukaista hirvikuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 23 senttimetriä. Karhukokeessa käytetään maalikuviona tämän asetuksen liitteen 2 mukaista karhukuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 17 senttimetriä.

Jousikokeessa käytetään maalikuviona tämän asetuksen liitteen 1 mukaisen hirvikuvion irrotettavaa keskiötä, jossa osuma-alueen halkaisija on 23 senttimetriä.

5 § Ampumakokeen suorittamistapa

Metsäkauriskoe, hirvi- ja peurakoe sekä karhukoe suoritetaan ampumalla maalikuvioon neljä laukausta vapaavalintaisesta pysty-, istuma- tai polviasennosta 75 metrin ampumaetäisyydeltä. Koekerran laukaussarja suoritetaan 90 sekunnissa laskettuna ensimmäisestä laukauksesta. Osumat ilmoitetaan laukaussarjan jälkeen. Ampumisessa saa käyttää tukena aseen hihnaa, ampumapaikan rakenteita, ampumakeppiä tai muuta sopivaa alustaa kuitenkin siten, ettei asetta lukita mekaanisesti alustaan. Ampumakokeen vastaanottaja tarkistaa ja hyväksyy käytettävän tuen ennen ampumakokeen suorittamista.

Jousikoe suoritetaan ampumalla maalikuvioon kolme nuolta vapaavalintaisesta pysty-, istuma- tai polviasennosta 18 metrin ampumaetäisyydeltä. Jousikoe on suoritettava 180 sekunnissa laskettuna ensimmäisestä laukauksesta. Osumat ilmoitetaan laukaussarjan jälkeen.

6 § Laukaussarjojen määrä

Samassa ampumakokeessa ampuja saa suorittaa enintään viisi koekertaa. Koekerrasta suoritettavasta maksusta säädetään erikseen. Ampujalla on oikeus uuteen maksuttomaan koekertaan ampujasta riippumattoman ase-tai jousirikon, patruunan laukeamattomuuden tai muun vastaavan häiriön sattuessa.

7 § Ampuma-aseet ja patruunat sekä jouset ja nuolet

Ampumakokeessa on käytettävä asetta, johon ampujalla on ampuma-aselaissa (1/1998) tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa. Jos ampuja on alle 15 vuotta, saa hän käyttää ampumakokeessa 18 vuotta täyttäneen henkilön asetta siten, kuin ampuma-aselain 88 §:ssä säädetään. Käytettävän aseen ja patruunoiden on täytettävä metsäkauriskokeessa metsästysasetuksen (666/1993) 16a §:n 2 momentin 2 kohdan vaatimukset, hirvi- ja peurakokeessa metsästysasetuksen 16a§:n 2 momentin 3 kohdan vaatimukset ja karhukokeessa 16a §:n 2 momentin 4kohdan vaatimukset.

Jousikokeessa käytettävän jousen on täytettävä metsästysasetuksen 20§:n 2 momentin vaatimukset. Kokeessa tulee käyttää vain taulukärkisiä nuolia.

8 § Ampumakokeessa vaadittavat asiakirjat

Ampujan on esitettävä ampumakokeen vastaanottajalle ennen ampumakokeen suorittamista voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsästyskortti sekä vaadittaessa osoitettava henkilöllisyytensä. Ampujan on lisäksi esitettävä ampumakokeen
vastaanottajalle ennen ampumakokeen suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen ampuma-aselaissa tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

9 § Ampumakokeen hyväksyminen

Metsäkauriskoe, hirvi- ja peurakoe sekä karhukoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen ulkoreunaa.

Jousikoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki kolme laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen
ulkoreunaa.

Hyväksytty karhukoe vastaa metsäkauriskoetta sekä hirvi- ja peurakoetta. Lisäksi hyväksytty hirvi- ja peurakoe vastaa metsäkauriskoetta.

10 § Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä elokuuta 2017. Tällä asetuksella kumotaan ampumakokeesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (18/2006).

Muuta:

Varsijousen käyttäminen metsästykseen on kielletty. Jousikalastus rinnastetaan lainsäädännössä tuulastukseen.


Linkit: